Arkiv

Här finns gammalt material som publicerats under "Aktuell information".

Process Simulation engagerad i EU-projektet ’’Electranet’’

I den västeuropeiska IT- & elektronikindustrins stora EU finansierade ’’twinning-project’’ med elektronikindustrin i kandidatländerna - ’’Electranet’’ - har Process Simulations experter haft en betydande roll. I projektets kunskapsöverföringsdel har vi svarat för två av de sju områden där utbildningsinsatser genomförts.

’’Understanding EU legislation process’’ är det ena utbildningsprogrammet där Kristofer Erlandsson och Nicolaus Rockberger under sommaren 2002 inom ramen för projektet lett kurser för branschfolk och regeringsföreträdare i Bulgarien(v.27), Estland(v. 25), Ungern (v. 29), Litauen (v. 38), Polen (v. 34) och Rumänien (v. 22). Programmet har baserats på Prosims unika utbildningsprogram om EUs beslutsprocess - simuleringsprogrammet ’’Spelets Regler’’

Mer om Electranet projektet står att läsa under Uppdrag - Pågående

Du kan även titta in hos ex vis Bulgarian Association of Information Technology och gå vidare till News.

Process Simulation engageras i Lettlands klusterutveckling

Kristofer Erlandsson har fått i uppdrag av LIAA„Latvijas Investiciju un attistibas agentura” , den myndighet under det lettiska ekonomiministeriet som ansvarar för utveckling av lettiska kluster , att se över och föreslå förbättringar och förtydliganden i det lettiska klusterprogrammet samt att ha konsultationer med med berörda myndigheter och klusterinitiativ om hur programmet kan genomföras på bästa sätt för att stärka internationella konkurrenskraft hos nyckelsektorerna i den den lettiska ekonomin. I tillägg har Process Simulation under december 2008 genomfört Road Map simuleringar med det lettiska IT klustret och med ett klusterinitiativ in metallbearbetningsindustrin i Lettland.
I april 2009 kommer Process Simulation att genomföra ytterligare två Road Map simuleringar i Lettland med de nationella kompetenscentren för satellit teknologi respektive bioteknologi.

Process Simulation utbildar polska regeringstjänstemän i EUs beslutsprocess

Process Simulation har i samarbete med National School of Public Administration
KSAP i Warszawa under september 2003 genomfört sin unika utbildning i EUs lagstiftningsprocess ''Spelets regler'' för trettio polska regeringstjänstemän. Utbildningen som finansieras av svenska UD och Naturvårdsverket är ett pilotprojekt. Om utfallet blir som förväntat kan denna vidareutvecklade polska version av ''Spelets regler'' komma att upptas i skolans löpande utbildningsverksamhet.

I den inledande pilotomgången av ''Spelets regler'' i Polen kommer även tillfället att utnyttjas att pröva olika modeller och strategier för hur man på polsk sida kan organiseras sin interna koordinering av EU arbetet.

Kontaktpersoner.
Kristofer Erlandsson
Email: ke@processim.com


Kristofer Erlandsson deltar i Vaekstforum Själlands konferens 2 mars 2010.

Kristofer Erlandsson har inbjudits att tala vid Vaekstforum Själland konferens » Region Sjællands vækstmuligheder – krise og brobygning« den 2 mars 2010 på Ledreborg Slot i Lejre. Kristofer kommer att tala om nätverkssamarbete för att stärka underleverantörsföretags internationella konkurrenskraft.

Kristofer Erlandsson publicerad i Polen

Som en uppföljning till Lodz regionens "Regional innovation Strategy" projekt där Kristofer var expert (se tidigare uppdrag) har The Entrepreneurship and Economic Development Research Institute i Lodz utgivit expertantologin Partnership for innovation". Kristofer Erlandsson har bidragit med kapitlet "Human resources development in a cluster context-some recommendations for Lodz region.

Road Map simulering med Future Position X i Gävle

För andra gången sedan starten har Process Simulation fått i uppdrag att genomföra en Road Map simulering med klusterorganisationen Future Position X i Gävle som är specialiserade på GIS området. Syftet är att pröva och utveckla en fortsatt strategi för organisationen.

Process Simulation samarbetspartner med Globe Forum

I syfte att erbjuda sina kunder bästa tänkbara hjälp att snabbt utveckla sin förmåga att nå lönsamhet vid etableringar eller sourcing på Emerging Markets har Globeforum inlett ett samarbete med Process Simulation. Genom en ny gemensam tjänst "Market Entry Simulations" kommer marknadsetablerings- eller sourcingprocessen i ett specifikt land och bransch att övas i skräddarsydda realistiska simuleringar som fångar de alla de kritiska faktorer, problem och utmaningar ett företag möter. Härigenom kommer Globeforums medlemmar att snabbt kunna skapa en hög handlingsförmåga och förståelse för de marknadsmässiga, kulturella eller sociala förhållanden som påverkar processen och få en realistisk test på sin etableringsstrategi.

Kristofer Erlandsson ansvarig för internationellt klusterutbildningsprogram

Process Smulations ledare och ägare Kristofer Erlandsson har fått förtroendet att leda utveckling och genomförande av de grundläggande utbildningsprogrammen "Cluster Awareness Building (A-1) and Basic Cluster Facilitation and Management (A-2)" inom ramen för EU - Interregprojektet BSR-CBP som är en del av det sk "Baltic Sea Region Innovation Network – BSR InnoNet for trans-national cooperation on innovation and clusters". Uppdraget som vunnits i hård konkurrens med en rad andra internationella experter på området har givits av LIAA "The Investment and Development Agency of Latvia" som ansvara för detta delprojekt. Uppdraget innebär utveckling och genomförande i Lettland, Litauen och Polen av utbildningar som skall tjäna som mall för liknande utbildningar i Östersjöregionen.

Baltic Sea Region Innonet - Cluster building training program

Som framgår av tidigare information har Process Simulations Kristofer Erlandsson och Marita Kozarek inom ramen för rubricerade projekt utvecklat ett interaktivt utbildningsprogram för klusterledning baserat på simuleringsmetodik. Full dokumentation om programmet kan hämtas på denna adress: http://bsrcbp.trin.dk/index.php?id=305

Process Simulation representerad i Lettland

Process Simulations nätverk har nyligen stärkts med Linda Freimane. Läs mer om Linda under våra konsulter.

Process Simulation inbjuden till Rumänien

Kristofer Erlandsson har blivit inbjuden att leda en workshop vid "The 8th Open Forum for Technology Transfer and Innovation"i Iasi i Rumänien den 24-25 mars. Vid workshopen kommer Process Simulations breda erfarenhet av att kickstarta samverkansprocesser genom Triple Helix Managament simuleringar att redovisas och demonstreras. För mer info om denna konferens gå till http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/calendar/viewdetails.cfm?EventID=1918&type=future


Process Simulation med i Polens största klusterprojekt.

Ett omfattande projekt med syfte att främja klusterbildning i Polen har vunnits av ett konsortium bestående av Gdansk Institute for Market Economics i samarbete med Process Simulation, det brittisk/polska konsultföretaget Enterplan och det polska utbildningsföretaget DGA. Projektets officiella start ägde rum vid en kick off konferens den 14 december 2005 i Warszawa.

Projektet finansieras av den statliga polska småföretagsbyrån PARP med stöd av Europeiska Socialfonden. Den centrala delen av projektet är design och genomförande av en mycket omfattande utbildningsinsats. Detta svarar GIME/Process Simulation för. Som ett led i projektet kommer även en handbok för processledare att publiceras där Kristofer Erlandsson är en av författarna.

Läs mer om projektet på den officiella hemsidan www.klastry-efs.pl

Kluster simulering i Nordrhein Westfalen Tyskland

Process Simulation har fått i uppdrag av ZENIT Gmbh i Mühlheim Tyskland att genomföra en klustersimulering i december 2007. Deltagare är medarbetare inom ekonoministeriet i Nordrhein Westfalens deltatsregering och inom ZENIT som arbetar med frågor rörande cluster och innovationspolitik i delstaten. ZENIT som står för Zentrum für Innovation und Technologie är ett PPP/ konsultorganisation för små och medelstora företag.

Process Simulation´s representation i Polen stärks.

Process Simulations nätverk har nyligen stärkts med Marita Koszarek. Läs mer om Marita under "Våra konsulter".

TCI conference - Inspiring clusters in the beginning of the new decade

Kristofer Erlandson är inbjuden talare vid TCI konferensen "Inspiring clusters in the beginning of the new decade" i Tallin den 30-31 mars 2011. Mer information om konferensen finns här


Process Simulation leder workshop i Gdansk

14-15 december 2011 leder Kristofer Erlandsson en workshop för "non key clusters" från Pommern Polen. Workshopen utgörs av den "Basic Cluster Facilitation and Management" utbildning som Process Simulation utvecklat för Baltic Sea Region Innonet projektet i form av en simulering av en typisk klusterprocess.


spacerGrey logo