Pågående uppdrag

Nedan presenteras det/de uppdrag Process Simulation arbetar med för närvarande. För ytterligare information, kontakta oss!

Entreprenörsutbildning för socialt företagande

Organisationen Kriminellas Revansch I Samhället -KRIS har engagerat Process Simulation i sitt projekt Kreativa Hederliga Företagare-KHF.

KHF är ett unikt och helt nytt nationellt kompetensutvecklingsprojekt med långsiktig ambition. Projektet skall genomföras under tre år och efterhand etablera självgenererande verksamhet.
Det finansiella stödet utgörs av medel från europeiska socialafonden. Ett kraftfullt nätverk finns representerat från såväl samhällsorganisationer som näringsliv. Integrering och samordning är centrala begrepp. Utbildningen är ettårig och målet är att skapa en stabil affärsmässig och mänsklig grund för ett självständigt, effektivt och hederligt entreprenörskap. KHF kommer under perioden 2009-2011 att rikta sig till f d kriminella, för att därefter kunna öppnas för en bredare grupp. Process Simulations uppgift är att skapa och leda en simulering i processen att utveckla ett socialt företagande som kommer att bli ett centralt element i utbildningen.

FPX engagerar Process Simulation för sin etablering i Polen

GIS klustret Future Position X har engagerat Process Simulation för att undersöka möjligheterna till en etablering i Polen.

Process Simulation engagerad KRIS utveckling.

Under hösten 2011 har Process Simulation utvecklat och lett tre olika workshopar i form av simuleringar för KRIS ledare. Den första fokuserade på affärsutveckling av socialt företagande. Den andra utgjordes av en Road Map simulering där de deltagande ledarna gemensamt utvecklade och testade en strategi och handlingsplan för KRIS. Den sista simuleringen som äger rum den 16 december fokuserar på ledarskap och övar ledarna i ledarskap.

Ledarskapsträning för kommunala chefer

Under 2012 har Process Simulation påbörjat ett samarbete med svenska Price Waterhouse Coopers, som förutom sin revisionsverksamhet även bedriver en omfattande konsult- och utbildningsverksamhet bland annat riktad till kommuner. För utveckla sin pedagogik har PWC anlitat Process Simulation för att utveckla och genomföra skräddarsydda simuleringar in ramen för sina chefs och toppledarprogram riktade till kommunala chefer. Simuleringarna syftar till att öva och utveckla chefernas förmågor att leda sina verksamheter.

spacerGrey logo