Tidigare uppdrag

Nedan presenteras några exempel på uppdrag som Process Simulation utfört. För information om ytterligare simuleringsprogram vi har skapat, kontakta oss!

Minidialys AB™ – a simulation program for training of small business counsellors in managing the business development process

Successful counselling of small businesses requires a multitude of abilities. In order to develop the competence of their business consultants and make it more uniform ALMI Företagspartner AB in 1998 commissioned Process Simulation to develop a simulation program for training of business consultants which focuses on the process consultant role. The program Minidialys AB™ in its basic form takes three days, but allows also for a quicker pace if necessary. The optimal number of participants in each group is 5-7. Several groups can work parallelly. In the program the first 2-5 years of a small business development process is simulated. Minidialys AB™ is based on the latest scientific research results regarding growing small businesses and the typical critical features of the growth process as well a typical critical situations in the counselling process.

Vill du läsa hela texten? Ladda ned den i pdf-format.

Expertstöd i implementeringen av Lodz Regional Innovation Strategy

Under 2005-2008 har Kristofer Erlandsson varit stöd åt The Entrepreneurship and Economic Development Research Institute i Lodz Polen. Expertstödet har avsett dels projektet "EEDRIpart" som syftade till att utveckla institutets kapacitet generellt dels att stärka institutet i dess roll som partner och projektledare i projektet LORISPLUS. Detta projekt avsåg fördjupning och implementering av Lodz regionens Regional Innovation Strategy och avrapporterade i en regional konferens i Lodz i Januari 2009 där Kristofer Erlandsson var en av talarna.

Örnsköldviks Elektronik AB – ett simuleringsprogram för förståelse av det mindre företagets risksituation

Riskhantering i företag har traditionellt varit fokuserat på teknik och produktion. Villkoren för dagens företag aktualiserar emellertid behovet att vidga begreppet riskhantering till att omfatta även "mjuka" eller strategiska risker. Näringslivets Säkerhetsdelegation (tidigare en enhet inom SAF nu inom Svenskt Näringsliv) inledde 1999 ett utvecklingsarbete för ta fram ett Risk Management program som ett stöd och ett verktyg för en modernare bredare riskhantering i första hand i mindre och medelstora medlemsföretag. Det inledande momentet i programmet är simuleringen Örnsköldviks Elektronik AB. Den levandegör en affärsutvecklingsprocess som de flesta mindre och medelstora företag känner väl igen och illustrerar på ett mycket påtagligt sätt det riskspektrum företagsledningen har att hantera.I simuleringen spelas företagsledningens beslutsprocess upp i ett antal realistiska steg. Hela riskspektrum med marknads-/kundrisker, risker knutna till företaget immateriella kapital, informationshanteringsrisker mfl risker levandegörs och blir föremål för företagsledningens uppmärksamhet och beslut. Målgruppen är personer i ledande ställning i mindre och medelsstora företag samt alla andra som intresserar sig för strategiska företagsledningsfrågor och därtill knuten riskhantering.

Vill du läsa hela texten? Ladda ned den i pdf-format.

Triple Helix Management - processledarkompetens inom innovationssystem

I många länder har innovationssystem och klustertänkande kommit att utgöra en bärande tanke för näringspolitiken under 90-talet, och har utvecklats från en idé om sektoriell specialisering på nationell nivå till funktionella och komplementära värdenät som regional utvecklingspolitik. Att förstå, utveckla och stödja dynamiska innovationssystem har blivit en viktig uppgift där kunskap om såväl inom- som interregional problematik och möjligheter är nödvändig. I Sverige är det den nya FoU myndigheten VINNOVA som har ansvar för att regionala innovationssystem utvecklas.

Triple Helix Management kompetens är i detta sammanhang ett nyckel begrepp för förmågan hos projektledare eller klustermotorer att röra sig gränsöverskridande mellan de tre kraftfälten näringsliv, FoU sektorn och de samhällsinstitutioner som ingår i den treklöver som är grunden för ett innovationssystem. Deras förmågan att skapa förtroende, mobilisera aktörer, gestalta och driva fram värdeskapande kombinationer av ny kunskap och kommersiella möjligheter är avgörande för att en regional utvecklingseffekt skall kunna åstadkommas.

För att snabbt åstadkomma en effektiv inlärning och utveckling av kompetensen hur man initierar, utvecklar och uppgraderar innovationssystem och värdeskapande processer inom dessa system har VINNOVA valt att samarbeta med Process Simulation . Med vår kraftfulla deltagarorienterad och situationsinriktad pedagogik som bygger på deltagande och gemensam kunskapsuppbyggnad och -delning kan man nå de högt ställda krav på kompetensutveckling.

De simuleringar/övningkurser vi har utvecklat för VINNOVAs Vinnväxt program svarar mot följande specifikationer:

• Simuleringarna avser typiska värdeskapande processer som fångar de kritiska faktorer och att de strategiska situationer som deltagarna kan komma att står inför i verklighetens innovationssystem.
• Simuleringarna byger på den bästa internationella erfarenhet och kunskap om management av innovationssystem som finns tillgänglig
• Simuleringen ge rtillfälle att på ett naturligt sätt träna hanteringen av de olika arbetsmetoder och verktyg som finns för Triple Helix Management
• Simuleringen aktualiserar och levandegör olika strategier för utveckling av innovationssystem och värdeskapande processer

• Simuleringen ger på ett integrerat sätt deltagarna tillfälle att träna och reflektera över den personliga och strategiska sidan i ett processledarskap i former som speglar realistiska situationer samt att ger dem tillfällen att betrakta verksamheten och processledarrollen från nya perspektiv.

De tre simuleringsprogram som utvecklats är följande:

1 ''ITurland'' som fångar typiska situationer och vägval för regioner i klassen ''Embryo'' i Vinnväxt programmets klasser.

2. ''Metalburg'' som fångar typiska situationer och vägval för regioner i klassen ''Regionalt styrkeområde'' i Vinnväxt programmets klasser.

3. ''Medicity''' som fångar typiska situationer och vägval för regioner i klassen ''Internationell excellens'' i Vinnväxt programmets klasser.


BESLUTSFATTANDE PÅ CENTRAL SAMHÄLLSNIVÅ

De flesta beslutsfattare på olika nivåer, oavsett om de är verksamma inom den offentliga eller privata sektorn eller inom någon organisation, behöver kunskap om hur besluten fattas på central nivå i Sverige - inom centrala ämbetsverk, departement, regering och i riksdagen.

Specialutvecklad simulering

På uppdrag av SNS har vi konstruerat en kvalificerad och intensiv simulering om beslutsfattande på central nivå I Sverige. Simuleringen ingår i SNS omfattande Samhällsprogram och har av Process Simulations simuleringsledare genomförts åt SNS år 2000 och 2001. Deltagarna har varit beslutsfattare från både offentliga och privata sektorn.

Simuleringen visar på rollfördelningen i den svenska statsförvaltningen mellan ämbetsverk, departement och regering samt riksdagen samt samspelet mellan dessa olika organ. Även budgetprocessen och anslagsfördelningen behandlas. Dessutom framkommer genom simuleringen när i beslutsprocessen det finns möjlighet för organisationer, fackföreningar, kommuner och andra att föra fram sina synpunkter och påverka besluten t.ex. vid rundabordskonferenser, genom uppvaktningar m.m.

Simuleringen består av tio moment i beslutskedjan som rundabordskonferens, departementens interna arbete, interdepartementala beredningar, statsrådens arbete och beredning, uppvaktningar hos statsråden, regeringsöverläggning, överläggningar med riksdagspartierna, regeringsbeslut samt presskonferens. Efter simuleringen har deltagarna fått träffa verkliga beslutsfattare från departement och riksdag, som följt simuleringen, för att få deras feed-back och kunna ställa frågor till dem.

Syfte

Simuleringens syfte är att klargöra beslutsgången på central nivå och rollfördelningen mellan de olika aktörerna samt att medvetandegöra deltagarna när i beslutskedjan det finns möjlighet för utomstående att påverka beslutsprocessen.

Anpassning för olika behov

Simuleringen kan anpassas för uppdragsgivarens speciella behov både vad gäller ämnesområdet som behandlas och genom att tonvikten kan läggas på olika moment inom beslutskedjan (t.ex. lobbying, det politiska spelet m.m.).

Med den nuvarande uppläggningen kan simuleringen genomföras på en eller två parallella täter, d.v.s. ca 15 –30 deltagare. Programmet kan lämpligen genomföras på 1,5-2 dagar.

Mer information

För mer information om denna eller Process Simulations andra simuleringsprogram kontakta:
Fil dr Nicolaus Rockberger
Tel: 08-63 00 578 eller 0708-205 888
E-mail: nr@processim.com

Klustersimuleringar i Polen

Som ett led i de europeiska strukturfondsprogrammet i Polen ZPORR har Process Simulation i samarbete med Gdansk Institute for Market Economics under 2006 utvecklat och genomfört ett utbildningsprogram för möbelindustrin och kemiindustrin i Västpommern. Programmet syftade till att öka förståelsen för och förmågan till företagssamverkan för ökad konkurrenskraft s k klusterutveckling. I programmet tillämpades vår unika simuleringsmetodik.

Under 2007 arbetar vi på samma sätt med den mekaniska industrin i Bydgoszcz och hälsoinstitutioner i Ciechocinek (Kujawsko Pomorskie) samt med möbel- och snickeriindustrin och mejerier i Warmia-Mazury regionen.

Road Map simulering för 8 kompetens centers i Lettland

Under augusti 2010 kommer Process Simulations konsulter Kristofer Erlandsson och Linda Freimane att genomföra inte mindre än åtta Road Map simuleringar med kompetenscentra i Lettland inom områdena IT, Mekanisk industri, Bioenergi,Läkemedel,Transport, Skogsindustri, Livsmedel och Elektronik. Dessa insatser sker på uppdrag av LIAA „Latvijas Investiciju un attistibas agentura”, och Ekonomiministeriet.

Process Simulation leder workshop i Gdansk

14-15 december 2011 leder Kristofer Erlandsson en workshop för "non key clusters" från Pommern Polen. Workshopen utgörs av den "Basic Cluster Facilitation and Management" utbildning som Process Simulation utvecklat för Baltic Sea Region Innonet projektet i form av en simulering av en typisk klusterprocess. Workshopen organiseras av regionstyrelsen i Pommern.

Klusterutveckling i Lettland

Kristofer Erlandsson har fått i uppdrag av LIAA„Latvijas Investiciju un attistibas agentura” , den myndighet under det lettiska ekonomiministeriet som ansvarar för utveckling av lettiska kluster , att se över och föreslå förbättringar och förtydliganden i det lettiska klusterprogrammet samt att ha konsultationer med med berörda myndigheter och klusterinitiativ om hur programmet kan genomföras på bästa sätt för att stärka internationella konkurrenskraft hos nyckelsektorerna i den den lettiska ekonomin. I tillägg har Process Simulation under december 2008 genomfört Road Map simuleringar med det lettiska IT klustret och med ett klusterinitiativ in metallbearbetningsindustrin i Lettland. Under april 2009 kommer Process Simulation att genomföra ytterligare två Road Map simuleringar i Lettland med de nationella kompetenscentren för satellitteknologi respektive bioteknologi.

Road Map simulering med Future Position X i Gävle

För andra gången sedan starten har Process Simulation fått i uppdrag att genomföra en Road Map simulering med klusterorganisationen Future Position X i Gävle som är specialiserade på GIS området. Syftet är att pröva och utveckla en fortsatt strategi för organisationen.

Road Map simulering med ICT/ETI Pomerania

Marita Koszarek och Kristofer Erlandsson har under hösten 2009 arbetat med polska Pommerns ICT kluster. En Road Map simulering för att utveckla klusterstrategin har genomförst. Marita Koszarek bistår gruppen med utforma sin ansökan om att bli ett s k nyckelkluster enligt Pommerns nyligen tillkännagivna kluster program.

I början av december 2009 utnämndes den s k Wicomm-gruppen till ett av de två nyckelklustren i Pommern !!


spacerGrey logo