Frequently Asked Questions

Vad är processimulering?

En pedagogisk metod att genom simulering av verkligheten utveckla förmågan hos individer, grupper och organisationer att känna igen, förstå och hantera kritiska situationer och processer.

Är det en datasimulering?

Nej, detta är en gruppdynamisk pedagogik i realtid. Vi arbetar ''low-tech'' men ''high brow''.

Vilka processer då?

Strategiutveckling, beslutsprocesser, affärsprocesser, utvecklings-processer, domstolsprocesser, kriser , alla typer av processer eller skeenden kan simuleras.

Varför då?

Fusion, omstrukturering eller är typiska situationer i en organisation då det ofta krävs särskilda åtgärder för att skapa en ny gemensam kultur eller plattform och strategi. Utveckling av arbetet i styrelser och ledningsgrupper. Krishantering, processtänkande eller strategisk planering är andra typiska områden där processimulering är den bästa pedagogiska metoden.

Varför är det bra?

Simulering är den effektivaste metoden för att påverka attityder och skapa en djupare förståelse för en förändring eller process och vilka krav den ställer. Pedagogiken lämpar sig särskilt väl för högutbildade personer som är vana att snabbt läsa in, analysera och fatta beslut. I simuleringen tränas deltagarna i användningen av sina teoretiska kunskaper och samarbetsteknik. Återkoppling och utvärdering av insatserna under simuleringen ger rika tillfällen till reflektion, "aha"-upplevelser och ökad självkännedom. Deltagarna får en djupare insikt i karaktären och dynamiken i ett skeende och varför andra aktörer i processen tänker och agerar som de gör.

Hur gör ni?

Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar vi den aktuella processens karaktär och kritiska faktorer. Sedan bygger vi en simuleringsmodell och tar fram dokumentation. Simuleringen startar i ett trovärdigt scenario och innehåller ett antal typiska kritiska situationer och strategiska vägval i en styrd process eller ett skeende fram till mål. Genom att deltagarna "får leva" med sina beslut i olika situationer får simuleringen dynamik och kan ge olika utfall. Beroende på deltagarnas bakgrund, erfarenheter och personligheter tilldelas de i varje steg i processen olika roller med instruktioner och uppgifter som skall lösas i grupp eller enskilt. Målkonflikter eller etiska konflikter kan lyftas fram. Kraven för att framgångsrikt nå målet blir mycket tydliga för deltagarna. En spin-off-effekt av en simulering är att deltagarna får en gemensam referensram vilket stärker sammanhållningen i gruppen. Simuleringen styrs av en erfaren ledare.

Det där låter som ett spel!

Processimulering är inget spel med slumpmoment utan en kontrollerad simulerad händelsekedja av typiska lärorika moment. Resultaten är härledbara till deltagarnas beslut och aktiviteter under simuleringen.

Vem har hittat på det?

Tekniken har använts länge i militära sammanhang men har utvecklats vidare av oss.

Är det inte väldigt dyrt?

Att ta fram simuleringsmodell, synopsis och dokumentation är en investering för uppdragsgivaren. Ju fler gånger en simulering genomför ju bättre blir den eftersom vunna erfarenheter kan arbetas in. Totalkostnaden per deltagare och dag brukar inte bli högre än vad en kvalificerad utbildningsdag normalt betingar på markanden.

Tar inte det en massa tid?

För att deltagarna skall kunna komma in i den simulerade verkligheten och för att den simulerade processen skall bli dynamisk måste den spelas ut i några steg. En simulering bör därför inte vara kortare än 12 timmar och helst minst 18 timmar. Vilken utbildning som helst som är kortare än en dag är tveksam från utbildningssynpunkt. Inlärning är ingen ''quick fix'' utan tar tid.

spacerGrey logo